8 PE-punten
€ 895
VRC Kantoor
3 december
Plekken beschikbaar: 18
Nu inschrijven

Algemene informatie

Uw organisatie, leveranciers en/of klanten zijn actief betrokken bij of volgen nauwlettend de recente ontwikkelingen op het gebied van blockchain, crypto-valuta en non-fungible tokens (NFT’s). In hoeverre vinden deze ontwikkelingen hun weerslag in de jaarrekening, rekening houdend met zowel nationale als internationale verslaggevingsnormen? Ontdek de cruciale rol van blockchain, crypto-valuta en non-fungible tokens (NFT’s) in de hedendaagse jaarverslaggeving volgens internationale normen. Ga dieper in op de complexiteiten rond de verwerking van crypto-valuta, waarbij verschillende klantenrollen, Initial Coin Offerings (ICO’s) en de gevolgen van overdracht aan derden worden belicht. Verken tevens de boekhoudkundige aspecten van NFT-ontwikkelingen en -aankopen, en begrijp hoe deze innovaties worden gewaardeerd en opgenomen in jaarrekeningen. Deze cursus biedt niet alleen praktische inzichten maar ook onmisbare kennis om uw organisatie voor te bereiden op de snel evoluerende wereld van digitale financiële activa en blockchain-technologie.

De volgende thema’s komen aan bod in de cursus van drs. Stefan Betting RA:

Thema 1: Blockchain in Jaarverslaggeving

 • Definitie en toepassingen van blockchain.
 • Invloed van blockchain op het opstellen, samenstellen en controleren van jaarrekeningen en interim rapporten.
 • Potentiële voordelen en uitdagingen van het gebruik van blockchain in financiële verslaggeving.

Thema 2: Crypto-valuta in Jaarrekeningen

 • Definitie van crypto-valuta en soorten crypto’s.
 • Verschillen in presentatie, waardering en toelichting van crypto-valuta in jaarrekeningen.
 • Rollen van klanten in crypto-activiteiten: miner, belegger, day trader, handelaar in Bitcoin futures, en het starten van een platform.
 • Uitgifte van een munt (ICO) en waarderingsmethoden.
 • Vergelijking van verschillende soorten tokens: asset-backed, utility, en security tokens.
 • Gevolgen van de overdracht van cryptografische activa voor diensten door derden.
 • Boekhoudkundige behandeling van personeelsbeloningen in de vorm van tokens.

Thema 3: Non-Fungible Tokens (NFTs) in Jaarrekeningen

 • Definitie en werking van NFTs.
 • Toepassingen van NFTs en hun gebruik in verschillende sectoren.
 • Presentatie, waardering en toelichting van NFTs in jaarrekeningen.
 • Verschillen tussen ICOs en IPOs.
 • Introductie van EFTG en mogelijke impact op verslaggeving.

Thema 4: Algemene Invloed van Blockchain-technologie

 • Breder perspectief op de invloed van blockchain op jaarverslaggeving.
 • Mogelijke veranderingen in processen voor opstellen, samenstellen en controleren van financiële verslagen.
 • Risico’s en uitdagingen van het integreren van blockchain-technologie in financiële verslaggeving.

Your organization, suppliers, and/or customers are actively engaged in or closely monitoring recent developments in blockchain, cryptocurrency, and non-fungible tokens (NFTs). To what extent do these developments impact financial statements, considering both national and international reporting standards? Explore the role of blockchain, cryptocurrency, and non-fungible tokens (NFTs) in contemporary financial reporting according to international standards. Delve into the complexities surrounding the processing of cryptocurrency, including various client roles, Initial Coin Offerings (ICOs), and the implications of asset transfers to third parties. Additionally, examine the accounting aspects of NFT developments and acquisitions, understanding how these innovations are valued and incorporated into financial statements. This course not only provides practical insights but also essential knowledge to prepare your organization for the rapidly evolving realm of digital financial assets and blockchain technology.

The following themes are covered in dr. Stefan Betting RA’s course:

Theme 1: Blockchain in Financial Reporting

 • Definition and applications of blockchain.
 • Impact of blockchain on the preparation, compilation, and auditing of financial statements and interim reports.
 • Potential benefits and challenges of using blockchain in financial reporting.

Theme 2: Cryptocurrency in Financial Statements

 • Definition of cryptocurrency and types of cryptocurrencies.
 • Differences in the presentation, valuation, and disclosure of cryptocurrency in financial statements.
 • Client roles in cryptocurrency activities: miner, investor, day trader, Bitcoin futures trader, and platform initiator.
 • Issuance of a coin (ICO) and valuation methods.
 • Comparison of different types of tokens: asset-backed, utility, and security tokens.
 • Consequences of transferring cryptographic assets for third-party services.
 • Accounting treatment of staff rewards in the form of tokens.

Theme 3: Non-Fungible Tokens (NFTs) in Financial Statements

 • Definition and functioning of NFTs.
 • Applications of NFTs and their use in various sectors.
 • Presentation, valuation, and disclosure of NFTs in financial statements.
 • Differences between ICOs and IPOs.
 • Introduction of EFTG and potential impact on reporting.

Theme 4: General Impact of Blockchain Technology

 • Broader perspective on the influence of blockchain on financial reporting.
 • Possible changes in processes for preparing, compiling, and auditing financial statements.
 • Risks and challenges of integrating blockchain technology into financial reporting.

Over de docent/spreker

Drs. Stefan Betting RA is vooraanstaand docent en examinator (Internationale) Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit. Stefan Betting heeft meer dan 25 jaar ervaring met het geven van trainingen, masterclasses en cursussen op het gebied van met name (internationale) externe verslaggeving. Hij heeft bij verschillende organisaties en in verschillende branches grootschalige IFRS GAAP en US GAAP projecten uitgevoerd.

Dr. Stefan Betting RA is a distinguished lecturer and examiner in (International) External Reporting at Nyenrode Business University. With over 25 years of experience, Stefan Betting has conducted extensive IFRS GAAP and US GAAP projects in various organizations and industries.

Resultaat

Na succesvolle afronding van de cursus heeft u een grondig begrip van de volgende essentiële elementen:

 1. Begrip van blockchain en de invloed op verslaggevingsprocessen.
 2. Kennis van verschillende soorten crypto’s en de boekhoudkundige behandeling ervan.
 3. Inzicht in NFT’s en hun impact op jaarrekeningen.
 4. Toepassing van geleerde concepten in praktische situaties.

Upon successfully completing the course, you will acquire a thorough understanding of the following key elements:

 1. Understanding of blockchain and its impact on reporting processes.
 2. Knowledge of various types of cryptocurrencies and their accounting treatment.
 3. Insight into NFTs and their impact on financial statements.
 4. Application of learned concepts in practical scenarios.

Programma

Level: VRC Fundamental
Leervorm: VRC Cursus
Tijd: 09:00 – 17:00
PE-punten: 8
Ledenprijs: € 695,-
Niet-ledenprijs: € 895,-

VRC activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Op VRC activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Level: VRC Fundamental
Modality: VRC Course
Time: 09:00 – 17:00
PE-points: 8
Member price: € 695,-
Non-member price: € 895,-

VRC activities are exempt from VAT. Our General Terms and Conditions apply to VRC activities.

Cursusagenda

Footer achtergrond

The VRC fast-track to CIMA & CGMA

Programma hoogtepunten:
CIMA- en CGMA-kwalificatie
Verdien 150 PE-punten, voltooi bijna 4 jaar PE-verplichting
Fast-track van 3 maanden
Korte avond- en weekendsessies
Exclusief voor registercontrollers